اخبار

 • اخبار خرداد 99

  25 تیر 99

  تشکیل جلسات مهندسی هفتگی جهت بررسی کمبودها و کسری ها و پاسخ به پیمانکار عملیات اجرایی کارگاهجلسات هفتگی کنترل پروژهبررسی پیشرفت عملیات فیزیکی در جلسات هفتگی کارفرما و پیمانکار با حضور ارکان پروژهتشکیل جلسات HSE ...

 • اخبار اردیبهشت 99

  7 تیر 99

  تشکیل جلسات مهندسی با مشاور و کارفرما و بررسی نقشه های مهندسی پروژهتشکیل جلسات HSE هفتگی و ماهیانه و بررسی مصوبات قبلی و جدید و پیگیری پاکسازی و مبارزه با Covid-19 در محل پروژهرنگ آمیزی...

 • اخبار فروردین 99

  13 ارديبهشت 99

  انجام آزمایشات بدو شروع کار بابت شناسایی و غربالگری پرسنل در کارگاهحمل قطعات نما از کارخانه نماکاران هزاره سومباتوجه به شیوع بیماری کرونا کارگاه به صورت نیمه تعطیل با فعالیت های اندک شروع به کار...

 • اخبار اسفند 98

  29 اسفند 98

  تشکیل جلسات مهندسی با مشاور و کارفرما و بررسی مسائل اجرایی و مهندسی پروژهتشکیل جلسات صبحگاهی با مدیرعامل محترم و ارائه کارهای انجام شده در پروژهتشکیل جلسات مهندسی در خصوص طراحی های پروژه و مسائل...

 • اخبار بهمن 98

  30 بهمن 98

  تشکیل جلسات مهندسی با مشاور و کارفرما و بررسی مسائل اجرایی و مهندسی پروژهتشکیل جلسات صبحگاهی با مدیرعامل محترم و ارائه کارهای انجام شده در پروژهتشکیل جلسات مهندسی در خصوص طراحی های پروژه و مسائل...

 • اخبار دی 98

  23 بهمن 98

  تشکیل جلسات منظم صبحگاهی با حضور مدیران پروژه، پیمانکاران و ارکان پروژه، کارفرما و ارائه گزارشات روزانه به مدیرعامل محترمتشکیل جلسات مهندسی روزهای دوشنبه با مشاور و بررسی مسائل و مشکلات کاریتشکیل جلسات هم سویی،...