اخبار

 • اخبار فروردین 98

  7 ارديبهشت 98

  برگزاری جلسات هفتگی مهندسی در خصوص مسائل اجرایی و نقشه های فنی پروژهتشکیل جلسات هماهنگی کارفرما، مشاور و پیمانکاران در خصوص مسائل ایمنی پروژهتشکیل جلسات هفتگی HSE با پیمانکاران در خصوص مسائل ایمنی پروژهپیگیری شروع...

 • اخبار اسفند 97

  7 فروردين 98

  برگزاری جلسات هفتگی مهندسی در خصوص مسائل اجرایی و نقشه های فنی پروژهتشکیل جلسات هماهنگی کارفرما، مشاور و پیمانکاران در خصوص مسائل ایمنی پروژهتشکیل جلسات هفتگی HSE با پیمانکاران در خصوص مسائل ایمنی پروژهدریافت صورت...

 • اخبار بهمن 97

  11 اسفند 97

  برگزاری جلسات هفتگی مهندسی در خصوص مسائل اجرایی و نقشه های فنی پروژهپیگیری از شهرداری بابت دریافت مجوز افزایش تراکم و عدم خلافبررسی مطلوب ترین گزینه جهت برق رسانی به پروژه توسط مهندسین مشاور نیروبازدید...

 • اخبار دی 97

  8 بهمن 97

  تشکیل جلسات مهندسی منظم هفتگی با حضور مدیرعاملتشکیل جلسات HSE هفتگی با ارکان پروژه و بررسی مسائل و مشکلات کاریتشکیل جلسات منظم و مستمر هفتگی با پیمانکاران در خصوص مسائل فنی و اجرایی پروژهتشکیل جلسات...

 • اخبار آذر 97

  3 دی 97

  تشکیل جلسات منظم هماهنگی HSE با پیمانکاران حاضر در سایتتشکیل جلسات هماهنگی هفتگی مهندسی با حضور کارفرما، مشاور و پیمانکارانتشکیل جلسات صبحگاهی با حضور مدیرعامل محترم شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب، جناب آقای دکتر علیزادهبررسی...

 • اخبار آبان 97

  12 آذر 97

  تشکیل جلسات هماهنگی بابت HSE با حضور نمایندگان کارفرما، اداره مشارکت های شهرداری، اداره کار و پیمانکارانتشکیل جلسات هماهنگی هفتگی مهندسی با حضور کارفرما، مشاور و پیمانکارانتشکیل جلسات مهندسی با حضور مشاورین عالی و مشاور...