اخبار

 • اخبار مهر 97

  11 آبان 97

  تشکیل جلسات منظم مشاور پیمانکاران حاضر در سایتتشکیل جلسات مهندسی به صورت مستمر در خصوص کاربری ساختمانتشکیل جلسات منظم HSE با پیمانکاران حاضر در سایتبازدید سهامداران در روزهای پنجشنبه از سایتبرگزاری مناقصه نما و فروش...

 • اخبار شهریور 97

  6 مهر 97

  تشکیل جلسات هفتگی با حضور مشاورین  و پیمانکاران و کارفرما در خصوص مسائل اجرایی پروژه و بررسی برنامه زمان بندیتشکیل جلسات هفتگی ایمنی با حضور مشاورین و پیمانکاران حاضر در سایتتشکیل جلسات هفتگی مهندسی با...

 • اخبار مرداد 97

  9 شهریور 97

  اجرای جلسه هماهنگی همسویی هم فکری کارفرما پیمانکار روزهای سه شنبهاجرای جلسات هماهنگی HSE با پیمانکار روزهای دوشنبهپیگیری جلسات هماهنگی برنامه ریزی و کنترل پروژهتشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور مدیرعامل و مهندسین مشاور گروه...

 • اخبار تیر 97

  7 مرداد 97

  تشکیل جلسات هفتگی مهندسی با حضور ارکان پروژه و بررسی مسائل اجرایی پروژهتشکیل جلسات صبحگاهی در حضور مدیرعامل جهت ارائه برنامه کاری هفتگی پروژهتشکیل جلسات هفتگی منظم hse جهت حفظ ایمنی کارگران و پرسنل کارگاهپیگیری...

 • اخبار خرداد 97

  5 تیر 97

  تشکیل جلسات هماهنگی HSE با شرکتهای پیمانکار، پایه سازه، پاسارگاد، به سرا و بتاتشکیل جلسات هفتگی  هم سویی هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار در خصوص عملیات اجرایی پروژه و رفع مشکلات و معضلات کارها...

 • اخبار اردیبهشت 97

  8 خرداد 97

  اجرای جلسات هفتگی هماهنگی با مشاور کارفرما و پیمانکارانتشکیل جلسات هفتگی HSE با حضور پیمانکاران، سایت و مشاور HSE  و مدیر اجرای پروژهتشکیل کمسیون خرید جهت خرید آرماتور، ورق، پیچ و مهرهورود پیمانکار آتش پاد...