اخبار

 • اخبار آبان 95

  5 آذر 95

  • نصب ستون های استیج 2، زون 2• نصب ستون های استیج 3 زون 1A و 1B• تیر ریزی اصلی و فرعی زون های 1A، 1Bو2• نصب اسکلت انجام شده در آبان ماه به میزان...

 • اخبار مهر 95

  2 آبان 95

  • بررسی نقشه های معماری پروژه توسط دفتر امور مهندسی• تشکیل جلسات HSE هفتگی با پیمانکار• بتن ریزی سقف های اول و دوم زون 1A• بتن ریزی سقف های 8- و 7- در زون 1A•...

 • اخبار شهریور 95

  6 مهر 95

  • بتن ریزی زون نهایی فنداسیون به میزان 2400 متر مکعب• اجرایی شدن تاورکرین 25 تن در غرب پروژه• تشکیل جلسات هیئت نظارت و ارائه گزارش عملکردپروژه به ذی نفعان• انجام کمیسیون معاملات جهت خرید...

 • اخبار مرداد 95

  3 شهریور 95

  • تشکیل جلسات هماهنگی مشاور،کارفرما و پیمانکار جهت پیشبرد اهداف اجرائی پروژه• تشکیل جلسات فنی با مشاورین عالی در خصوص اجرای سازه اسکلت فلزی و بررسی نقشه های معماری • تشکیل جلسات ایمنی هفتگی با...

 • اخبار تیر 95

  5 مرداد 95

  • تشکیل جلسات هماهنگی هفتگی مشاور، کارفرما و پیمانکار• بررسی مشکلات و مسائل اجرائی• تشکیل کانال آنومالی HSE جهت اطلاع رسانی اعضاء پروژه در خصوص ریسک خطر کوچک و بزرگ• تشکیل جلسات کنترل پروژه جهت...

 • اخبار خرداد 95

  3 تیر 95

  • بازدید از کارگاه ساخت اسکلت فلزی (هفته ای 2 بار) توسط مشاور و مشاور عالی• خرید آرماتور جهت تحویل به پیمانکار اجرائی در 3 فقره (حدود 400 تن)• خرید پروفیل و ورق مورد نیاز...