اخبار

 • اخبار فروردین 97

  5 ارديبهشت 97

  تشکیل جلسات منظم هفتگی هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار با پیمانکاران شرکت های به سرا پیمانکار الکتریکال و مکانیکال و شرکت پیمان سازه، پیمانکار نصب اسکلت.تشکیل جلسات هفتگی HSE با حضور...

 • اخبار اسفند 96

  28 اسفند 96

  تشکیل جلسات منظم هفتگی هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار در خصوص مسائل فنی و اجرایی پروژه تشکیل جلسات منظم هفتگی واحد HSE با پیمانکارانبازدید از کارخانه آران سیج توسط مشاور عالی...

 • اخبار بهمن 96

  8 اسفند 96

  تشکیل جلسات منظم هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار با حضور ارکان پروژهتشکیل جلسات صبحگاهی مدیران در روزهای فرد در پروژهتشکیل جلسات منظم هفتگی واحد HSE ایمنیبررسی مبانی قرارداد آینده در خصوص...

 • اخبار دی 96

  8 بهمن 96

  - تشکیل منظم جلسات صبحگاهی مدیران- بازدید از کارخانه اسکلت فلزی آران سیج در تاریخ 96/10/26- پیگیری انشعابات برق و گاز از ادارات ذیربط- تشکیل جلسات هماهنگی هفتگی ایمنی و بررسی مصوبات- تشکیل جلسات هم...

 • اخبار آذر 96

  9 دی 96

  تشکیل جلسات هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار روزهای سه شنبه با حضور ارکان پروژهتشکیل جلسات ایمنی ماهیانه و هفتگی در خصوص موارد ایمنی پروژهتشکیل جلسات صبحگاهی مدیران در روزهای فرد در...

 • اخبار آبان 96

  9 آذر 96

  تشکیل جلسات هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار روزهای سه شنبه با حضور ارکان پروژهتشکیل جلسات ایمنی ماهیانه و هفتگی در خصوص موارد ایمنی پروژهتشکیل جلسات صبحگاهی مدیران در روزهای فرد در...