اخبار

 • اخبار خرداد 97

  5 تیر 97

  تشکیل جلسات هماهنگی HSE با شرکتهای پیمانکار، پایه سازه، پاسارگاد، به سرا و بتاتشکیل جلسات هفتگی  هم سویی هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار در خصوص عملیات اجرایی پروژه و رفع مشکلات و معضلات کارها...

 • اخبار اردیبهشت 97

  8 خرداد 97

  اجرای جلسات هفتگی هماهنگی با مشاور کارفرما و پیمانکارانتشکیل جلسات هفتگی HSE با حضور پیمانکاران، سایت و مشاور HSE  و مدیر اجرای پروژهتشکیل کمسیون خرید جهت خرید آرماتور، ورق، پیچ و مهرهورود پیمانکار آتش پاد...

 • اخبار فروردین 97

  5 ارديبهشت 97

  تشکیل جلسات منظم هفتگی هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار با پیمانکاران شرکت های به سرا پیمانکار الکتریکال و مکانیکال و شرکت پیمان سازه، پیمانکار نصب اسکلت.تشکیل جلسات هفتگی HSE با حضور...

 • اخبار اسفند 96

  28 اسفند 96

  تشکیل جلسات منظم هفتگی هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار در خصوص مسائل فنی و اجرایی پروژه تشکیل جلسات منظم هفتگی واحد HSE با پیمانکارانبازدید از کارخانه آران سیج توسط مشاور عالی...

 • اخبار بهمن 96

  8 اسفند 96

  تشکیل جلسات منظم هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار با حضور ارکان پروژهتشکیل جلسات صبحگاهی مدیران در روزهای فرد در پروژهتشکیل جلسات منظم هفتگی واحد HSE ایمنیبررسی مبانی قرارداد آینده در خصوص...

 • اخبار دی 96

  8 بهمن 96

  - تشکیل منظم جلسات صبحگاهی مدیران- بازدید از کارخانه اسکلت فلزی آران سیج در تاریخ 96/10/26- پیگیری انشعابات برق و گاز از ادارات ذیربط- تشکیل جلسات هماهنگی هفتگی ایمنی و بررسی مصوبات- تشکیل جلسات هم...