اخبار

 • اخبار بهمن 98

  30 بهمن 98

  تشکیل جلسات مهندسی با مشاور و کارفرما و بررسی مسائل اجرایی و مهندسی پروژهتشکیل جلسات صبحگاهی با مدیرعامل محترم و ارائه کارهای انجام شده در پروژهتشکیل جلسات مهندسی در خصوص طراحی های پروژه و مسائل...

 • اخبار دی 98

  23 بهمن 98

  تشکیل جلسات منظم صبحگاهی با حضور مدیران پروژه، پیمانکاران و ارکان پروژه، کارفرما و ارائه گزارشات روزانه به مدیرعامل محترمتشکیل جلسات مهندسی روزهای دوشنبه با مشاور و بررسی مسائل و مشکلات کاریتشکیل جلسات هم سویی،...

 • اخبار آذر ۹۸

  14 دی 98

  تشکیل جلسات منظم صبحگاهی جهت ارائه گزارش به مدیرعامل مجموعهتشکیل جلسات مهندسی با حضور مشاور و عوامل کارفرما جهت بررسی مسائل اجراییتشکیل جلسات همسویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار جهت بررسی مسائل اجرایی...

 • اخبار آبان 98

  13 آذر 98

  بازدید جناب آقای دکتر علی زاده و حدود 25 نفر از سرگروه های بیمارستان از پروژه و توضیح عملیات اجرا برای ایشانتشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور ارکان پروژه و تصمیم گیری در خصوص مسائل...

 • اخبار مهر 98

  15 آبان 98

  تشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور ارکان پروژه، کارفرما، مشاورین و پیمانکارتشکیل جلسات صبحگاهی با مدیران پروژه و اطلاع رسانی به مدیر عامل محترمتشکیل جلسات منظم HSE  و بررسی کارهای در حال انجام و موانع...

 • اخبار شهریور 98

  26 مهر 98

  تشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور ارکان پروژه، کارفرما، مشاورین، مشاورین عالی و پیمانکاران جهت طرح و بررسی مشکلات اجرایی پروژهتشکیل جلسات هفتگی و ماهیانه HSE در خصوص بررسی مسائل ایمنی در کارگاه و رعایت...