اخبار

 • اخبار مهر 98

  15 آبان 98

  تشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور ارکان پروژه، کارفرما، مشاورین و پیمانکارتشکیل جلسات صبحگاهی با مدیران پروژه و اطلاع رسانی به مدیر عامل محترمتشکیل جلسات منظم HSE  و بررسی کارهای در حال انجام و موانع...

 • اخبار شهریور 98

  26 مهر 98

  تشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور ارکان پروژه، کارفرما، مشاورین، مشاورین عالی و پیمانکاران جهت طرح و بررسی مشکلات اجرایی پروژهتشکیل جلسات هفتگی و ماهیانه HSE در خصوص بررسی مسائل ایمنی در کارگاه و رعایت...

 • اخبار مرداد 98

  6 شهریور 98

  تشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور ارکان پروژه، کارفرما، مشاورین، مشاورین عالی و پیمانکارانتشکیل جلسات هفتگی و ماهیانه HSE و بررسی مسائل کارگاهبرگزاری جلسات  هماهنگی هفتگی و بررسی مسائل پروژه بازدید گروه های مختلف بیمارستان...

 • اخبار تیر 98

  18 مرداد 98

  تشکیل جلسات مهندسی هفتگی جهت بررسی مسائل اجرایی پروژهتشکیل جلسات هفتگی و ماهیانه HSE و بررسی مسائل و مشکلات کارگاهبرگزاری جلسات صبحگاهی در حضور مدیرعاملتشکیل جلسات کارگاهی با حضور ارکان پروژه، کارفرما، مشاورین، مشاورین عالی...

 • احبار خرداد 98

  16 تیر 98

  تشکیل جلسات مهندسی هفتگی جهت بررسی مسائل اجرایی پروژهتشکیل جلسات هفتگی HSE جهت پیگیری مسائل و مبانی HSE در کارگاهشروع عملیات نصب میراگرای اصطکاکی توسط شرکت بهساز اندیشانشروع و اجرای پاشش عایق ضد حریق در...

 • اخبار اردیبهشت 98

  16 خرداد 98

  تشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور مشاور، کارفرما و مشاورین عالی در خصوص عملیات اجرایی نصب اسکلت تکمیل طبقات منفیتشکیل جلسات مهندسی نماتشکیل جلسات HSE و پیگیری مسائل HSE در کارگاهپیگیری خرید انشعاب برق و...