اخبار

 • اخبار فروردین 96

  6 ارديبهشت 96

  - تشکیل جلسات هفتگی و ماهیانه با پیمانکار در خصوص مسائل اجرائی پروژه- تشکیل جلسات هفتگی همسویی همفکری کارفرما پیمانکار مشاور در خصوص مسائل اجرائی پروژه- بازدید مدیر عامل محترم و هیئت همراه از کارگاه...

 • اخبار اسفند 95

  27 اسفند 95

  • بازدید از کارخانه آران سیج (پیمانکار سازه اسکلت فلزی) جهت تحویل ورق ها • جلسه هماهنگی مشاور و کارفرما و مشاور عالی کارفرما جهت ادامه کار سازه اسکلت فلزی• بررسی برنامه اجرائی و روش...

 • اخبار بهمن 95

  13 اسفند 95

  • نصب اسکلت فلزی تجمعی از 95/5/28 الی 95/11/30 بالغ بر 6900 تن• بتن ریزی سقف ها بالغ بر 15000 متر مربع• بتن ریزی دیوار، آرماتوربندی، قالب بندی ضلع شمال، شرق و غرب تا ترازهای...

 • اخبار دی 95

  6 بهمن 95

  • تشکیل جلسات ایمنی و بهداشت جهت حفظ مسائل ایمنی در کارگاه• نصب بالغ بر 6000 تن اسکلت فلزی از انتهای مرداد تا انتهای دی ماه 95• شروع بتن ریزی دیوار حائل بتنی در ضلع...

 • اخبار آذر 95

  6 دی 95

  • تشکیل جلسات کمیسیون معاملات جهت خرید آهن آلات مورد نیاز پروژه شامل پروفیل، ورق و میلگرد، بر اساس آئین نامه معاملات• عملیات بتن ریزی سقف زون های 1A و 1B در ترازهای 3-،4-،5-،6-و 7-•...

 • اخبار آبان 95

  5 آذر 95

  • نصب ستون های استیج 2، زون 2• نصب ستون های استیج 3 زون 1A و 1B• تیر ریزی اصلی و فرعی زون های 1A، 1Bو2• نصب اسکلت انجام شده در آبان ماه به میزان...