اخبار

 • اخبار آذر 96

  9 دی 96

  تشکیل جلسات هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار روزهای سه شنبه با حضور ارکان پروژهتشکیل جلسات ایمنی ماهیانه و هفتگی در خصوص موارد ایمنی پروژهتشکیل جلسات صبحگاهی مدیران در روزهای فرد در...

 • اخبار آبان 96

  9 آذر 96

  تشکیل جلسات هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار روزهای سه شنبه با حضور ارکان پروژهتشکیل جلسات ایمنی ماهیانه و هفتگی در خصوص موارد ایمنی پروژهتشکیل جلسات صبحگاهی مدیران در روزهای فرد در...

 • اخبار مهر 96

  8 آبان 96

  - تشکیل جلسات هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار روزهای سه شنبه با حضور ارکان پروژه- تشکیل جلسات هم سویی و هم فکری واحد اچ اس ای روزهای سه شنبه با حضور...

 • اخبار شهریور 96

  4 مهر 96

  - اجرای مراسم روز پزشک در محل پروژه- تشکیل جلسات هم سویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار هر سه شنبه- تشکیل جلسات با حضور کارفرما، مشاور و پیمانکار و مشاوره و بررسی مسائل...

 • اخبار مرداد 96

  1 شهریور 96

  • تشکیل جلسات فنی در خصوص ارزیابی مصالح پوشش ضدحریق روی اسکلت با شرکت های مختلف• عقد قرارداد با شرکت آران سیج، پیمانکار اسکلت فلزی فاز 2 قرارداد• عقد قرارداد با شرکت پایاسازه پاسارگاد، پیمانکار...

 • اخبار تیر 96

  31 تیر 96

  • جلسه با شرکت های معتبر عایق های ضد حرق جهت پوشش اسکل فلزی• اجرای دو فقره عایق ضد حریق در طبقه منفی یک توسط شرکت آبنوس و رخ• بازدید هیئت نظارت از عملیات اجرایی...