اخبار

 • اخبار فروردین 99

  13 ارديبهشت 99

  انجام آزمایشات بدو شروع کار بابت شناسایی و غربالگری پرسنل در کارگاهحمل قطعات نما از کارخانه نماکاران هزاره سومباتوجه به شیوع بیماری کرونا کارگاه به صورت نیمه تعطیل با فعالیت های اندک شروع به کار...

 • اخبار اسفند 98

  29 اسفند 98

  تشکیل جلسات مهندسی با مشاور و کارفرما و بررسی مسائل اجرایی و مهندسی پروژهتشکیل جلسات صبحگاهی با مدیرعامل محترم و ارائه کارهای انجام شده در پروژهتشکیل جلسات مهندسی در خصوص طراحی های پروژه و مسائل...

 • اخبار بهمن 98

  30 بهمن 98

  تشکیل جلسات مهندسی با مشاور و کارفرما و بررسی مسائل اجرایی و مهندسی پروژهتشکیل جلسات صبحگاهی با مدیرعامل محترم و ارائه کارهای انجام شده در پروژهتشکیل جلسات مهندسی در خصوص طراحی های پروژه و مسائل...

 • اخبار دی 98

  23 بهمن 98

  تشکیل جلسات منظم صبحگاهی با حضور مدیران پروژه، پیمانکاران و ارکان پروژه، کارفرما و ارائه گزارشات روزانه به مدیرعامل محترمتشکیل جلسات مهندسی روزهای دوشنبه با مشاور و بررسی مسائل و مشکلات کاریتشکیل جلسات هم سویی،...

 • اخبار آذر ۹۸

  14 دی 98

  تشکیل جلسات منظم صبحگاهی جهت ارائه گزارش به مدیرعامل مجموعهتشکیل جلسات مهندسی با حضور مشاور و عوامل کارفرما جهت بررسی مسائل اجراییتشکیل جلسات همسویی و هم فکری کارفرما، مشاور و پیمانکار جهت بررسی مسائل اجرایی...

 • اخبار آبان 98

  13 آذر 98

  بازدید جناب آقای دکتر علی زاده و حدود 25 نفر از سرگروه های بیمارستان از پروژه و توضیح عملیات اجرا برای ایشانتشکیل جلسات مهندسی هفتگی با حضور ارکان پروژه و تصمیم گیری در خصوص مسائل...