اخبار

 • اخبار بهمن 97

  11 اسفند 97

  برگزاری جلسات هفتگی مهندسی در خصوص مسائل اجرایی و نقشه های فنی پروژهپیگیری از شهرداری بابت دریافت مجوز افزایش تراکم و عدم خلافبررسی مطلوب ترین گزینه جهت برق رسانی به پروژه توسط مهندسین مشاور نیروبازدید...

 • اخبار دی 97

  8 بهمن 97

  تشکیل جلسات مهندسی منظم هفتگی با حضور مدیرعاملتشکیل جلسات HSE هفتگی با ارکان پروژه و بررسی مسائل و مشکلات کاریتشکیل جلسات منظم و مستمر هفتگی با پیمانکاران در خصوص مسائل فنی و اجرایی پروژهتشکیل جلسات...

 • اخبار آذر 97

  3 دی 97

  تشکیل جلسات منظم هماهنگی HSE با پیمانکاران حاضر در سایتتشکیل جلسات هماهنگی هفتگی مهندسی با حضور کارفرما، مشاور و پیمانکارانتشکیل جلسات صبحگاهی با حضور مدیرعامل محترم شرکت پزشکی طلوع آتیه غرب، جناب آقای دکتر علیزادهبررسی...

 • اخبار آبان 97

  12 آذر 97

  تشکیل جلسات هماهنگی بابت HSE با حضور نمایندگان کارفرما، اداره مشارکت های شهرداری، اداره کار و پیمانکارانتشکیل جلسات هماهنگی هفتگی مهندسی با حضور کارفرما، مشاور و پیمانکارانتشکیل جلسات مهندسی با حضور مشاورین عالی و مشاور...

 • اخبار مهر 97

  11 آبان 97

  تشکیل جلسات منظم مشاور پیمانکاران حاضر در سایتتشکیل جلسات مهندسی به صورت مستمر در خصوص کاربری ساختمانتشکیل جلسات منظم HSE با پیمانکاران حاضر در سایتبازدید سهامداران در روزهای پنجشنبه از سایتبرگزاری مناقصه نما و فروش...

 • اخبار شهریور 97

  6 مهر 97

  تشکیل جلسات هفتگی با حضور مشاورین  و پیمانکاران و کارفرما در خصوص مسائل اجرایی پروژه و بررسی برنامه زمان بندیتشکیل جلسات هفتگی ایمنی با حضور مشاورین و پیمانکاران حاضر در سایتتشکیل جلسات هفتگی مهندسی با...