اخبار

 • اخبار بهمن 95

  13 اسفند 95

  • نصب اسکلت فلزی تجمعی از 95/5/28 الی 95/11/30 بالغ بر 6900 تن• بتن ریزی سقف ها بالغ بر 15000 متر مربع• بتن ریزی دیوار، آرماتوربندی، قالب بندی ضلع شمال، شرق و غرب تا ترازهای...

 • اخبار دی 95

  6 بهمن 95

  • تشکیل جلسات ایمنی و بهداشت جهت حفظ مسائل ایمنی در کارگاه• نصب بالغ بر 6000 تن اسکلت فلزی از انتهای مرداد تا انتهای دی ماه 95• شروع بتن ریزی دیوار حائل بتنی در ضلع...

 • اخبار آذر 95

  6 دی 95

  • تشکیل جلسات کمیسیون معاملات جهت خرید آهن آلات مورد نیاز پروژه شامل پروفیل، ورق و میلگرد، بر اساس آئین نامه معاملات• عملیات بتن ریزی سقف زون های 1A و 1B در ترازهای 3-،4-،5-،6-و 7-•...

 • اخبار آبان 95

  5 آذر 95

  • نصب ستون های استیج 2، زون 2• نصب ستون های استیج 3 زون 1A و 1B• تیر ریزی اصلی و فرعی زون های 1A، 1Bو2• نصب اسکلت انجام شده در آبان ماه به میزان...

 • اخبار مهر 95

  2 آبان 95

  • بررسی نقشه های معماری پروژه توسط دفتر امور مهندسی• تشکیل جلسات HSE هفتگی با پیمانکار• بتن ریزی سقف های اول و دوم زون 1A• بتن ریزی سقف های 8- و 7- در زون 1A•...

 • اخبار شهریور 95

  6 مهر 95

  • بتن ریزی زون نهایی فنداسیون به میزان 2400 متر مکعب• اجرایی شدن تاورکرین 25 تن در غرب پروژه• تشکیل جلسات هیئت نظارت و ارائه گزارش عملکردپروژه به ذی نفعان• انجام کمیسیون معاملات جهت خرید...