شرکت درمانگران آتیه غرب

شرکت درمانگران آتیه غرب (سهامی خاص)، شخصیت حقوقی بیمارستان آتیه غرب می باشد که طبقات 2- الی 15 ساختمان برج بیمارستان اتیه غرب و حصه مربوطه از مشاعات و پارکینگهای آن در مالکیت شرکت مذکور قرار دارد. اکثریت قریب به اتفاق سهام شرکت درمانگران آتیه غرب متعلق به شرکت طلوع آتیه غرب (سهامی خاص) می باشد.