مجوزها

- اخذ مجوز موافقت اصولی از وزارت بهداشت و درمان
- اخذ مجوز از شهرداری
- اخذ مجوز از سازمان فضای سبز تهران
- اخذ مجوز از سازمان نظام مهندسی استان تهران
- اخذ مجوز از وزارت راه و مسکن و ستاد  بحران در بحث ژئوتکنیک
- اخذ مجوز از وزارت آموزش و پرورش و واریز حق الزحمه
- اخذ مجوز از سازمان آتش نشانی
- اخذ مجوز و واریز وجه به حساب سازمان تامین اجتماعی
- اخذ مجوز حفاری از اداره آب فای استان تهران
- اخذ مجوز حفاری از اداره گاز استان تهران در خصوص حفاری
- اخذ مجوز از اداره برق شهرک غرب در خصوص حفاری
- اخذ مجوز از اداره مخابرات شهرک غرب در خصوص حفاری